Luật chống tiền tệ và luật khủng hoảng tại Việt Nam (phần 1)

Việt Nam trở thành thành viên của Nhóm Châu Á / Thái Bình Dương về Rửa tiền (APG) vào tháng 5 năm 2007. Để củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền (AML), Việt Nam đã ban hành luật AML và một nghị định thi hành, và NHNN đã thành lập Đơn vị Tình báo Tài chính. Việt Nam đã trải qua Đánh giá lẫn nhau APG lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2008.

Theo luật và quy định của AML, tùy thuộc vào loại giao dịch và các yếu tố khác liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch của họ, người báo cáo sẽ phải tuân thủ các loại AML khác nhau và nghĩa vụ tài trợ chống khủng bố. Các nghĩa vụ này bao gồm:

  • Tạo và duy trì các quy định nội bộ về AML;
  • Thực hiện và thu thập thông tin khách hàng quen biết của bạn;
  • Báo cáo và công bố thông tin cho NHNN và các cơ quan có thẩm quyền khác;
  • Áp dụng các biện pháp tạm thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo tương đối thấp, xấp xỉ 300 triệu đồng.

Vào năm 2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Những thay đổi đáng kể nhất trong số các nội dung được Bộ luật Hình sự mới ban hành là việc mở rộng các tội danh tham nhũng liên quan đến khu vực tư nhân và sự ra đời của các doanh nghiệp. trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ luật Hình sự mới, các cá nhân thuộc bất kỳ quốc tịch nào làm việc trong khu vực tư nhân hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tham ô và đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ, vốn trước đây chỉ áp dụng cho khu vực công. Cùng với sự thay đổi này, định nghĩa hối lộ cũng được mở rộng để bao gồm cả lợi ích hữu hình và vô hình. Bộ luật Hình sự mới cũng lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp áp dụng đối với pháp nhân thương mại.

Luật chống tiền tệ và luật khủng hoảng tại Việt Nam