Vay và trả nợ nước ngoài tại Việt Nam (phần 2)

Vay nước ngoài ngắn hạn

Trong thời gian thành lập (ví dụ: xây dựng nhà xưởng, giai đoạn hậu phát hành, v.v.), số dư của các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn (bao gồm cả các khoản vay trong nước) không được vượt quá giới hạn cho vay hoặc tổng số vốn đầu tư như đã nêu trong khoản đầu tư giấy phép. Một khi doanh nghiệp hoạt động đầy đủ, không có giới hạn về giá trị của các khoản vay ngắn hạn của họ.

Cuối cùng, một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, nếu tổng thời gian sau khi gia hạn lên tới hơn 12 tháng thì các điều kiện cho vay trung và dài hạn sẽ được áp dụng.

Một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn
Một khoản vay ngắn hạn có thể được gia hạn trước ngày hết hạn

Cho vay trung và dài hạn

Các đoạn sau đây mô tả chi tiết các điều kiện áp dụng cho cả các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn. Khoản vay phải được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến ngành nghề kinh doanh được phê duyệt của doanh nghiệp.

Khoản vay phải được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Không có lúc nào số dư của các khoản vay ngắn, trung và dài hạn của doanh nghiệp (bao gồm cả các khoản vay trong nước) vượt quá giới hạn cho vay hoặc tổng vốn đầu tư như được nêu trong giấy phép đầu tư.

Ví dụ: Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp A nêu rõ:

Vốn điều lệ: 100.000 USD

Vốn đầu tư 200.000 USD

Số dư hiện tại của các khoản vay trung và dài hạn của Doanh nghiệp A là 50.000 USD

Do đó, doanh nghiệp A được quyền vay và thêm 50.000USD

Nếu Doanh nghiệp A muốn vay hơn 50.000USD, thì phải sửa đổi giấy phép đầu tư để tăng số vốn đầu tư. Thủ tục sửa đổi mất khoảng 2 tháng. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ xem họ có cần vay vốn nước ngoài trong tương lai hay không trước khi thiết lập số vốn đầu tư trong hồ sơ xin cấp phép ban đầu.